DOKUMENTASJON OG EFFEKTMÅLING

Sosialt entreprenørskap

“En sosial entreprenør er en person som bevisst tar tak i et bestemt samfunnsproblem og etablerer en ny løsning. De drives av det å skape sosiale resultater, og er opptatt av å organisere aktiviteten rundt løsningen sin på en måte som gir levedyktighet for løsningen på lang sikt.”

(Greve Leiner, Katinka: ferd.no)

 

Med andre ord er altså en sosial entreprenør en person som har sett et behov for å løse et samfunnsproblem på en ny måte, og kommet opp med en unik løsning. For Kjør for livet ble denne løsningen til da Knut Ove var aktiv utøver i Rallycross tilbake i 2010.

 

Knut Ove opplevde at ungdommer som ellers ikke hadde et sted å være på fritiden oppsøkte han og ville være en del av laget, både på hjemgården og banen. Å sende de “på dør” føltes ikke riktig, det var mer naturlig å la de få oppgaver og føle seg som en del av laget. Dette gav de ny livsgnist og de blomstret i nærværet med motorsport- miljøet. Naturlig nok var ikke dette lenger mulig når ungdommene ble mange og kjøringen skulle være i fokus. Ungdommene som oppsøkte laget viste seg også å være de som er i størst fare for å falle av på skolen, og tidlig i livet få utfordringer som kan gi store konsekvenser inn i voksenlivet.

 

Den “nye løsningen” til Knut Ove, og etter hvert i Kjør for livet, ble å utforme et tilpasset fritidstilbud for denne målgruppen. Oppgaven var derfor å sørge for at man systematisk kunne fange opp disse ungdommene, i hele landet, og følge dem opp på den måten de har behov for.

 

Bak et sosialt entreprenørskap står altså en sosial entreprenør. Men hva med organisasjonen?

Man kan si at et sosialt entreprenørskap befinner seg på midten av aksen mellom tradisjonelle ideelle virksomheter og kommersielle selskap. Kjør for livet løser et samfunnsproblem, men baserer seg på å selge et tilpasset produkt (klubben) til det offentlige (primært). Noen må kjøpe tjenesten. Desto flere klubber vi selger og driver, jo flere ungdommer kan vi hjelpe. Kjør for livet er registrert som et aksjeselskap (AS), med ideelle vedtekter, noe som betyr at alt overskudd skal investeres tilbake i driften og utviklingen av selskapet.

 

Vårt mål

Kjør for livet ønsker å gi unge mennesker en bedre motivasjon for livet. Gi inspirasjon og tro på seg selv og sin fremtid. Vi ønsker å gi grunnleggende ferdigheter og bygge sosial kompetanse, slik at de kan bygge et liv som gir mening og innhold. Gjennom disse mekanismene forhindrer Kjør for livet frafall i skolen og er med på å sørge for at flere kommer seg trygt ut i voksenlivet.

 

Helt siden oppstarten har systemer og dokumentasjon hatt en sentral plass i Kjør for livet. Vi dokumenterer jobben som gjøres i klubbene på flere måter og av flere grunner, men aller viktigst – for å vise at det vi gjør fungerer og har effekt for samfunnet.

 

Måling av effekt

I Kjør for livet er vi flinke til å vise til samfunnsnytte, og vi har all grunn til å være stolte over de resultatene vi får. Gjennom å måle og vise effekt på denne måten kan vi bevise at Kjør for livet bidrar med en verdiskapning i samfunnet som ellers ikke ville ha funnet sted. Dette skyldes at flere av deltakerne øker sitt kompetansenivå og/eller kommer i arbeid enn det som ville vært tilfelle i referansealternativet. Dette utgjør en stor besparelse for samfunnet.

 

Alle nye deltakere i Kjør for livet må ta en undersøkelse første klubbkveld. Undersøkelsen skal gjennomføres av regionleder, noe som sikrer at de blir gjennomført likt – hver gang. Dette er en “nullpunktsundersøkelse”, som vi sammenligner mot når deltakeren er ferdig i klubben. Alle deltakere må gjennom en etterundersøkelse når de slutter i klubben, samt etter 3 og 5 år. Gjennom å sammenligne etterundersøkelsen med nullpunkts- undersøkelsen kan vi si noe om hvordan deltakelsen i Kjør for livet har påvirket deltakeren. Vi sammenligner våre deltakere med unge med barnevernserfaring, samt med seg selv før oppstart. Ut fra disse undersøkelsene får vi resultatene under:

 

  • at 87 % av alle ungdommer i KFL står minimum ett år lenger i skole
  • at ungdommer som har hatt store utfordringer med å møte opp på skolen tre år etter deltakelse i KFL helt har sluttet å skulke

Basert på disse resultatene kan vi dermed slå fast at i 2017 bidro KFL med mer enn en halv milliard i målt samfunnsnytte. Ved utgangen av 2018 er målsetningen at dette tallet skal være på 1 milliard. DNV hjelper oss med å dokumentere samfunnsnytten og gjør alle utregninger som viser hva Kjør for livet betyr for samfunnet gjennom verktøyet SEMI (Social Entrepreneur Measurement Insight).

 

Dokumentasjon

Grunnlaget for resultatene over blir lagt hver dag, ute i klubbene og i støttefunksjonene. Men vi dokumenterer også fremgangen til deltakerne i Kjør for livet på en annen måte. Når en ungdom starter hos oss, ber vi om tillatelse til å hente inn informasjon om ungdommen fra eksempelvis skole og foreldre (og evt. andre). Basert på det vi vet om ungdommen kan vi utforme en individuell plan (IP), som forteller om spesifikke mål for hver ungdom. Det er fagansvarlig i Kjør for livet som setter opp disse IP’ene. Dette legger grunnlaget for rapportering i Itslearning, som er det digitale verktøyet vi bruker.

 

Teamsjef og veileder som jobber i klubbene våre dokumenterer hver klubbkveld i Itslearning. Her skal det etter hver gjennomført klubbkveld skrives en kort rapport om klubbkvelden, og man krysser av for temavalg og oppmøte. Denne jobben er særdeles viktig siden ukesrapportene danner grunnlag for både månedsrapport og årsrapport, som sendes til kommunekontakten(e). Utover effektmålingen, som samlet sett viser betydningen for alle våre deltakere, kan rapportene fortelle tjenestekjøper hvordan utviklingen til hver enkelt deltaker har vært, hva vi jobber med, og hvordan det har gått.

 

 Last ned samfunnsnytterapport her

 

Image