Aktivitetstilbud

Klubb 5

I dagens samfunn er det mange barn og unge som ikke finner seg til rette, hverken i lokalsamfunnet eller tradisjonelle fritidstilbud. Frafallet i skolen er alt for høyt og barnevernet har en omfattende økning i tiltak. Disse barna mangler et godt lag å være en del av og blir derfor ikke sett. De sliter ofte med å finne «sin plass» – og føler sjelden mestring.

Screen Shot 2016-02-23 at 12.46.52

Kjør for livet er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge i utenforskap. I programmet ”Klubb 5”, blir de en av fem i et lite team. De blir sett, og gjennom 48 samlinger pr. år, får de oppleve mestring, trygghet og tilhørighet. Faste tydelige rammer og aktiviteter målgruppa drømmer om, gir solide resultat.

5 ungdommer – én klubb

Kjør for livets program ”Klubb 5” er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge i utenforskap. Tjenestekjøper er kommunen. Barnevern, skole og andre relevante fagmiljøer rekrutterer deltakere inn til et inntaksteam, som setter sammen teamet på 5 deltakere. Teamet ledes av en teamsjef, som sammen med en veileder og en vikar utgjør teamets faste ledelse. Alle veiledere blir ansatt i Kjør for livet, og gjennomfører to årlige fagsamlinger. Deltakernes snittalder er 15,5 år (ref. DNV GL), men vi jobber med ungdom fra 10 til 18 år.

Teamet på sju personer opplever og skaper mestring, glede og samhold gjennom aktiviteter de drømmer om. Et sterkt teamfokus med tydelige krav og forpliktelser skaper forutsigbarhet og trygghet.

Skjermbilde 2016-03-01 kl. 09.55.34

SISTE ÅRS RESULTATER VISER AT:

Skjermbilde 2016-03-01 kl. 09.59.32

Fokus på fag og dokumentasjon

Kjør for livet har et sterkt fokus på fag. I tillegg til egne ansatte innenfor blant annet spesialpedagogikk, har vi et faglig ressursteam med mennesker som har god kompetanse innenfor våre fire hovedtemaer teambygging, sosial kompetanse, livsstil og trafikksikkerhet.

 • KFLs fagapparat gjennomfører opplæring av teamsjef og teamveiledere, og følger disse opp gjennom året.
 • Inntak av ungdommer til en KFL-klubb gjøres etter KFLs inntakskriterier. Tjenestekjøper, teamsjef og faglig leder står i felleskap for inntaket av ungdommene til klubbene.
 • KFL sørger for at hver KFL-klubb dokumenterer sin aktivitet. Hver deltaker skal ha en tiltaksplan som blant annet skal inneholde bakgrunn, mål og tiltak. Etter hver klubbkveld skal teamsjef føre individuelle logger. Disse danner grunnlaget for individuelle halvårsrapporter for hver enkelt deltaker.

 

 

Klubb 7

Trafikkulykker er en av de vanligste dødsårsakene blant ungdom opp til 24 år. Trafikken dreper oftere enn vold, alkohol og sykdom for ungdom i denne aldersgruppen. Ungdom er overrepresentert i trafikkulykker, og gutter utgjør 2/3 av de drepte.

Unge sjåfører med ferskt førerkort mangler kjøreerfaring, og mange sjåfører er uoppmerksomme og lette å distrahere. Tallene viser at de ni første månedene ungdommen har førerkort, er de mest ulykkesutsatte.

Skjermbilde 2016-03-01 kl. 10.03.44

Kjør for livet arbeider med nettopp risikovillig og spenningssøkende ungdom i hele landet. Kjør for livet engasjerer målguppa og tilbyr gjennom et tilpasset trafikksikkerhetsprogram, Klubb 7, et interessant handlingsalternativ og et team med tydelige teamregler. Gjennom en nasjonal samarbeidsavtale, skal Trygg Trafikk og Kjør for livet samarbeide om å «rive Trollveggen»!

Hva og hvordan

7 UNGDOMMER – ETT TEAM

Skjermbilde 2016-03-01 kl. 10.09.17Aktuelle deltakere blir rekruttert inn fra lokalt politi, trafikkskoler med god ungdomskontakt, kriminalomsorgen eller lærlingebedrifter med unge risikovillige sjåfører. Et fagteam setter sammen teamet som består av 7 ungdommer mellom 18 og 24 år, som tilfredsstiller Klubb 7´s inntakskriterier.

FAST KLUBBHUS – 28 DELTAKERPLASSER PR. ÅR

7 ungdommer møter i sitt KFL klubbhus, 12 samlinger i løpet av 3 mnd. Fire kull pr. år – som betyr at Klubb 7 har 28 deltakerplasser pr. år.

 • Hver klubbkveld inneholder en teamprat, med fokus på to tema: trafikksikkerhet og teambygging.
 •  Teamet blir enige om teamregler – og sammen utøver aktiviteter de “drømmer om”.
Skjermbilde 2016-03-01 kl. 10.09.29ALT INKLUDERT:
 • Leie klubbhus lokalt
 • Kostnader til to ansatte og vikar
 •  Løpende driftskostnader for 48 samlinger pr. år
 • Teambekledning 28 deltakere + ansatte
 • Aktivitetsutstyr (løpsbiler, sikkerhetsutstyr, mekanisk utrustning m.m.)
 • Fagutvalg, inntaksteam
 • Rapportering og evaluering
RAPPORTERING OG DOKUMENTASJON

Hver ungdom signerer en teamkontrakt med Kjør for livet. Kontrakten inneholder teamregler og mål for deltakeren. Etter hver samling loggføres aktiviteter og teamets utvikling i It’s Learning. Det utarbeides en årsrapport for Klubb 7, som i tillegg til DNV GL sin samfunnsnytteanalyse, dokumenterer effekten av det arbeidet Kjør for livet gjør. All rapportering og dokumentasjon vil være tilgjengelig for tjenestekjøper.